Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP
De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.

1.IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER
stichting Feline Welfare Foundation
Postbus 11375
1001 GJ Amsterdam, Nederland
Kamer van Koophandel: 41226330
E-mail: info@felinewelfarefoundation.org

2.ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES
Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de (internet)verkoop door stichting Feline Welfare Foundation aan eindgebruikers. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Stichting Feline welfare Foundation kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Elk geschil is onderworpen aan Nederlands recht. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stichting Feline Welfare Foundation is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Het platform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) tussen ondernemers en consumenten is beschikbaar via www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Alle afbeeldingen en beschrijvingen van de producten op de website zijn met de grootste zorg en naar beste vermogen opgesteld. Mocht er zich ondanks de voorzorgen toch een fout staan op onze website, dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

3.EIGENDOMSOVERDRACHT
De verkochte goederen blijven onze exclusieve eigendom tot de gehele betaling is voldaan. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

4.PRIJZEN EN BETALING
4.1 Prijzen
Alle prijzen zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

4.2 Betaling
De door de klant bestelde artikelen dienen voorafgaand aan de levering of bij afhaling betaald te worden. Deze betaling kan geschieden via de verschillende betaalmogelijkheden vermeld op de site. Indien de betaling na 14 werkdagen nog niet ontvangen is, wordt de bestelling geannuleerd. Indien om gelijk welke reden de bestelling niet kan uitgevoerd worden, wordt het door de klant voorafbetaalde bedrag zo vlug mogelijk, en uiterlijk 30 dagen na betaling, teruggestort.
Stichting Feline Welfare Foundation behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren, niet uit te voeren of aan bijkomende voorwaarden te onderwerpen.

5. VERZENDING
5.1 Verzendmogelijkheden
Onze producten worden in principe geleverd door een koerier aan huis (enkel op gelijkvloers) of in een afhaalpunt. De verzendkosten worden bepaald naargelang de afmetingen, het gewicht en het aantal bestelde artikelen. Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. U kan ook opteren om de producten na afspraak te komen ophalen. Zelf ophalen is steeds kosteloos.

Bij een levering aan huis wordt in geval van afwezigheid van de klant een kaartje achtergelaten door de koerier waarop het plaatselijk postpunt staat aangekruist, waar de klant op vertoning van zijn identiteitsbewijs zijn goederen kan afhalen. Indien de klant zijn goederen niet ophaalt binnen de 15 dagen, wordt de bestelling geannuleerd. De klant krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de kosten van de levering.

Bij de levering in een afhaalpunt ontvangt de klant een verwittiging van zodra zijn pakket beschikbaar is voor afhaling op vertoning van zijn identiteitsbewijs. Indien de klant zijn goederen niet ophaalt binnen de 15 dagen, wordt de bestelling geannuleerd. De klant krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de kosten van de levering. Indien het door de klant gekozen afhaalpunt niet meer bestaat of tijdelijk gesloten is op het moment van aflevering, behoudt Stichting Feline Welfare Foundation zich het recht voor om het pak in het dichtstbijzijnde afhaalpunt ter beschikking te stellen.

5.2 Levertermijn
Uw pakket wordt na ontvangst van betaling geleverd binnen een termijn van 14 werkdagen. Deze door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Stichting Feline Welfare Foundation kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport.

5.3 Transportschade en verlies
Op het moment dat uw pakket verzonden wordt, ontvangt u van ons een email. Contacteer ons indien u uw zending niet heeft ontvangen binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de verzendingsmail.

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product dienen steeds binnen de 24u na levering per mail gemeld te worden op info@felinewelfarefoundation.be, met een foto van de beschadigde goederen in bijlage. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons.

6. CONTACT
Voor alle communicatie in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij Stichting Feline Welfare Foundation via de contactgegevens die in punt 1 (Identificatie van de verkoper) werden opgegeven.

7. WETTELIJKE WAARBORG
De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

– alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het product (b.v. door oxidatie, schokken val,…), en door het product, alsook zijn inhoud
– onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen
– defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
– defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het product strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
– schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het product.
– normale slijtage

b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.

c) De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op Stichting Feline Welfare Foundation. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Stichting Feline Welfare Foundation aangewezen derde, vervalt de garantie.

8.RECHT VAN VERZAKING – HERROEPINGSRECHT
Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten. Een consument is een natuurlijk persoon die een legale transactie aangaat met een bedoeling die niet toe te schrijven is aan hun commerciële noch zelfstandige beroepsactiviteit.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige producten worden niet teruggenomen.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de webshop binnen de 14 dagen contacteren via info@felinewelfarefoundation.org. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons. Bij retourzendingen dienen de producten binnen de 14 dagen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon teruggezonden te worden. De retourkosten en verantwoordelijkheid zijn voor rekening van de klant. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Stichting Feline Welfare Foundation, dan nemen wij alle kosten voor terugzending uiteraard op ons.

Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Stichting Feline Welfare Foundation de betaalde sommen voor de goederen terugstorten. Verzendkosten gemaakt om de goederen te leveren kunnen niet worden terugbetaald en zullen van het oorspronkelijke bedrag worden afgehouden. Dit geldt ook wanneer aan de klant oorspronkelijk geen verzendkosten werden aangerekend.

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Stichting Feline Welfare Foundation of de leverancier van het artikel.

9. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACY

Zie https://felinewelfarefoundation.org/privacybeleid/

10.BEWIJS
De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email – backup).